"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života."

Mark Twain


                                                                                                 

 

Sociálne služby

V ZpS sa poskytujú sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Sociálna služba v ZpS sa poskytuje v zmysle  § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov/.

V  zariadení pre seniorov sa poskytuje:

         -     pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

         -     sociálne poradenstvo

         -     sociálna rehabilitácia,

  -     ubytovanie

  -    stravovanie,

  -    upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

  -    osobné vybavenie.,

  -    utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa záujmová

               činnosť.

Kapacita zariadenia je 46 prijímateľov sociálnej služby.

Sociálna služba sa poskytuje formou celoročného pobytu na neurčitý čas. Pobytovú sociálnu službu možno poskytnúť osobe zbavenej spôsobilosti na právne úkony len na základe žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby opatrenej podpisom zákonného zástupcu.

Zverejnené dokumenty

(29.93 kb)
(14.54 kb)
(13.28 kb)
(6405.08 kb)
(11826.62 kb)