"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života."

Mark Twain

Umožnenie návštev v Diakonickom centre reformovanej cirkvi – Chanava od 1. augusta 2022

 1. Pri vstupe do areálu zariadenia pre seniorov treba zazvoniť pri malej bráne.
 2. Každý, kto vstúpi do areálu zariadenia musí mať rúško na tvár, musí mať so sebou antigénový test, nie starší ako 24 hodín.
 3. Zákaz návštevy osobám mladším ako 15 rokov.
 4. Vyhradený čas návštev:
 • Streda - 13:30 - 16:00 hod.
 • Piatok – 13:30 – 16:00 hod.
 • Nedeľa   13:30 – 16:00 hod.
 1. Maximálna dĺžka návštevy: 1 hodina
 2. Maximálny počet návštevníkov na jedného klienta: 2 osoby
 3. Preferuje sa realizácia návštev vo vonkajších priestoroch zariadenia – ak je to možné vzhľadom na aktuálne počasie. V prípade nepriaznivého počasia sa návštevy uskutočnia v interiéri zariadenia v priestoroch vyhradených pre návštevy.
 4. Výnimku tvoria klienti pripútaní na lôžko – návšteva sa môže uskutočniť na izbe klienta pri dodržaní prísnych hygienických požiadaviek.

PROSÍME NÁVŠTEVNÍKOV, ABY SVOJU NÁVŠTEVU NAHLÁSILI DEŇ VOPRED TELEFONICKY NA TEL. Č.: 0911328100, INAK SA NÁVŠTEVA NEMÔŽE ZREALIZOVAŤ.

             Za pochopenie ďakujeme

                                                                                                  Bc. Marta Lőkösová - riaditeľka ZpS

 

Sociálne služby

V ZpS sa poskytujú sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Sociálna služba v ZpS sa poskytuje v zmysle  § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov/.

V  zariadení pre seniorov sa poskytuje:

         -     pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

         -     sociálne poradenstvo

         -     sociálna rehabilitácia,

  -     ubytovanie

  -    stravovanie,

  -    upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

  -    osobné vybavenie.,

  -    utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa záujmová

               činnosť.

Kapacita zariadenia je 46 prijímateľov sociálnej služby.

Sociálna služba sa poskytuje formou celoročného pobytu na neurčitý čas. Pobytovú sociálnu službu možno poskytnúť osobe zbavenej spôsobilosti na právne úkony len na základe žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby opatrenej podpisom zákonného zástupcu.

Zverejnené dokumenty

(29.93 kb)
(14.54 kb)
(13.28 kb)
(6405.08 kb)
(11826.62 kb)