"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života."

Mark Twain

Umožnenie návštev v Diakonickom centre reformovanej cirkvi – Chanava od 1. augusta 2022

 1. Pri vstupe do areálu zariadenia pre seniorov treba zazvoniť pri malej bráne.
 2. Každý, kto vstúpi do areálu zariadenia musí mať rúško na tvár, musí mať so sebou antigénový test, nie starší ako 24 hodín.
 3. Zákaz návštevy osobám mladším ako 15 rokov.
 4. Vyhradený čas návštev:
 • Streda - 13:30 - 16:00 hod.
 • Piatok – 13:30 – 16:00 hod.
 • Nedeľa   13:30 – 16:00 hod.
 1. Maximálna dĺžka návštevy: 1 hodina
 2. Maximálny počet návštevníkov na jedného klienta: 2 osoby
 3. Preferuje sa realizácia návštev vo vonkajších priestoroch zariadenia – ak je to možné vzhľadom na aktuálne počasie. V prípade nepriaznivého počasia sa návštevy uskutočnia v interiéri zariadenia v priestoroch vyhradených pre návštevy.
 4. Výnimku tvoria klienti pripútaní na lôžko – návšteva sa môže uskutočniť na izbe klienta pri dodržaní prísnych hygienických požiadaviek.

PROSÍME NÁVŠTEVNÍKOV, ABY SVOJU NÁVŠTEVU NAHLÁSILI DEŇ VOPRED TELEFONICKY NA TEL. Č.: 0911328100, INAK SA NÁVŠTEVA NEMÔŽE ZREALIZOVAŤ.

             Za pochopenie ďakujeme

                                                                                                  Bc. Marta Lőkösová - riaditeľka ZpS

 

podmienky

Podmienky prijatia do ZpS

            Poskytovanie sociálnej služby, ako i postup prijímania žiadateľov do zariadenia sociálnych služieb sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a interných dokumentov zariadenia.

Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov 

            V ZPS (v zariadení pre seniorov) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie pre seniorov je výlučnou kompetenciou miest a obcí.

Postup pri vybavovaní žiadosti do Zariadenia pre seniorov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu žiadateľ podáva na príslušnom mestskom, alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ je sprístupnený na webovej stránke www.dkc-chanava.sk, alebo ho možno vyzdvihnúť osobne v kancelárii riaditeľky zariadenia.

Zoznam príloh k žiadosti:                            

 • posudok vydaný ÚPSVaR na  účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP, ak tento bol vydaný,

 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov

 • právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané.

Príslušný mestský, obecný úrad na základe lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti. Rozhodnutie a posudok doručí žiadateľovi poštovou zásielkou.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Žiadateľ  na základe právoplatného  rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov  podá do zariadenia Žiadosť o zabezpečenie sociálnej  služby /“Žiadosť  o zabezpečenie sociálnej služby v seniorov“ je sprístupnená na webovej stránke www.dkc-chanava.sk, alebo ju možno vyzdvihnúť osobne v kancelárii riaditeľky zariadenia/.

Zoznam príloh k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZpS:

 • právoplatné rozhodnutie / s vyznačením právoplatnosti/ a posudok o odkázanosti  na sociálnu službu,  

 • potvrdenie o príjme /aktuálny príjem/,                                                                                      

 • úradne overené tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia  úhrady za sociálnu službu,

 • Iné doklady potrebné na uzavretie zmluvy.

Po podaní žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  je žiadateľ predvolaný k nástupu do zariadenia a je s ním uzatvorená  Zmluva o   poskytovaní  sociálnej služby. V prípade, ak nie je voľné miesto, žiadateľ je zaradený do poradovníka čakateľov .                                                                                                                                                    

Pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby žiadateľ predkladá:

 • platný občiansky preukaz,

 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka, ak takéto rozhodnutie bolo vydané,

 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu, ak bolo takéto rozhodnutie   vydané,

 • zdravotnú dokumentáciu,

 • preukaz poistenca,

 • vyhlásenie o bezinfekčnosti,

 • finančnú hotovosť na zaplatenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu,

 •  preukaz ZŤP (ak je vlastníkom).

Základná výbava pri nástupe prijímateľa pozostáva:

 • označené osobné ošatenie,
 • základné hygienické potreby.

 • lieky na 3 dni.