"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života."

Mark Twain

Oznamujeme všetkým príbuzným, návštevám a verejnosti, že od 13.06.2022 Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n.o. ruší všetky opatrenia ohľadom obmedzenia návštev v zariadení pre seniorov.

Návštevné hodiny: Streda: 13:30-16:00

                               Sobota: 13:30-16:00

                               Nedeľa: 13:30-16:00

Veríme, že návrat do bežného režimu prispeje k lepšej komunikácii a spolupráci.

Bc. Marta Lőkösová - riaditeľka ZpS

 

podmienky

Podmienky prijatia do ZpS

            Poskytovanie sociálnej služby, ako i postup prijímania žiadateľov do zariadenia sociálnych služieb sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a interných dokumentov zariadenia.

Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov 

            V ZPS (v zariadení pre seniorov) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie pre seniorov je výlučnou kompetenciou miest a obcí.

Postup pri vybavovaní žiadosti do Zariadenia pre seniorov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu žiadateľ podáva na príslušnom mestskom, alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ je sprístupnený na webovej stránke www.dkc-chanava.sk, alebo ho možno vyzdvihnúť osobne v kancelárii riaditeľky zariadenia.

Zoznam príloh k žiadosti:                            

 • posudok vydaný ÚPSVaR na  účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP, ak tento bol vydaný,

 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov

 • právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané.

Príslušný mestský, obecný úrad na základe lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti. Rozhodnutie a posudok doručí žiadateľovi poštovou zásielkou.

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Žiadateľ  na základe právoplatného  rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov  podá do zariadenia Žiadosť o zabezpečenie sociálnej  služby /“Žiadosť  o zabezpečenie sociálnej služby v seniorov“ je sprístupnená na webovej stránke www.dkc-chanava.sk, alebo ju možno vyzdvihnúť osobne v kancelárii riaditeľky zariadenia/.

Zoznam príloh k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZpS:

 • právoplatné rozhodnutie / s vyznačením právoplatnosti/ a posudok o odkázanosti  na sociálnu službu,  

 • potvrdenie o príjme /aktuálny príjem/,                                                                                      

 • úradne overené tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia  úhrady za sociálnu službu,

 • Iné doklady potrebné na uzavretie zmluvy.

Po podaní žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  je žiadateľ predvolaný k nástupu do zariadenia a je s ním uzatvorená  Zmluva o   poskytovaní  sociálnej služby. V prípade, ak nie je voľné miesto, žiadateľ je zaradený do poradovníka čakateľov .                                                                                                                                                    

Pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby žiadateľ predkladá:

 • platný občiansky preukaz,

 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka, ak takéto rozhodnutie bolo vydané,

 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu, ak bolo takéto rozhodnutie   vydané,

 • zdravotnú dokumentáciu,

 • preukaz poistenca,

 • vyhlásenie o bezinfekčnosti,

 • finančnú hotovosť na zaplatenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu,

 •  preukaz ZŤP (ak je vlastníkom).

Základná výbava pri nástupe prijímateľa pozostáva:

 • označené osobné ošatenie,
 • základné hygienické potreby.

 • lieky na 3 dni.