"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života."

Mark Twain


                                                                                                 

 

Vitajte na stránke Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n. o.

    Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi je nezisková organizácia, ktorá bola zriadená zakladateľmi: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Chanava, Agrárius spol. s. r. o. Chanava, za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb.

    Zariadenie pre seniorov /ďalej len ZpS/ je inštitucionálnou formou zariadenia s celoročným pobytom, ktoré bolo odovzdané do užívania prvým klientom   v r. 1983 .

    Zariadenie sa majestátne rozpína v centre obce. Jeho rozsiahly areál  je lemovaný množstvom zelene a kvetinovým parkom, v ktorom sú rozmiestnené hodnotné drevorezby a sadrové makety pripomínajúce tradičný spôsob hospodárenia v minulosti.  

    Celková kapacita je 46 miest. Klientelu zariadenia tvoria seniori, ktorí  nezvládajú záťažové situácie  v domácom prostredí, závislí seniori, ktorí  majú obmedzenú  mobilitu, vyžadujú pravidelnú podporu a pomoc inej fyzickej osoby, úplne závislí seniori, ktorí  sú dlhodobo, resp. trvale pripútaní

                                                                                           VÍZIA SPOLOČNOSTI

  Našu spoločnosť spája spoločenstvo ducha. Svojimi službami sa snažíme rešpektovať a uchovať ľudskú dôstojnosť a neustále ju ochraňovať. Chceme byť:

·         zariadením, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli poskytovaným službám, ale hlavne kvôli odbornej úrovni, bezpečiu, dôstojnému  ľudskému a individuálnemu prístupu, kde sa prijímateľom sociálnych služieb umožňuje  využívať miestne inštitúcie, udržiavať  prirodzené väzby a vzťahy a tak žiť bežným životom

·         vytvárať podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb, ktoré sa v čo najväčšej miere budú približovať prirodzenému sociálnemu prostrediu,

·         zmenou v systéme poskytovaných sociálnych služieb vytvoriť   priestor pre rozvoj vzťahov poskytovateľa sociálnych služieb a prijímateľa založený na partnerstve, rovnoprávnosti, individuálnom prístupe a spolupráci.  

V Chanave 1.6.2023         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Mgr. Eva Juhászová   

                                                          riaditeľka

POLITIKA SPOLOČNOSTI

  Členovia cirkvi rôznych národností, sa snažia vzájomne sa pochopiť, byť si nápomocní a v bratskom spolunažívaní sa usilujú o dosiahnutie pravej jednoty Božieho ľudu, a tým poskytujú aj dobrý príklad okolitému svetu.

  Cieľom Zariadenia pre seniorov Chanava je umožniť ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii využívať miestne inštitúcie, ktoré poskytujú služby verejnosti, zachovať prirodzené vzťahy a žiť bežným spôsobom; aby poskytovateľ sociálnej služby zachovával dôstojný život tých, ktorí ich využívajú; sociálne služby sú bezpečné a na odbornej úrovni, byť jedným z najlepších zariadení sociálnych služieb v banskobystrickom  kraji a preto vyhlasuje túto politiku :

  • pri práci s prijímateľmi kladieme dôraz na udržanie ich sebestačnosti
  • vytvárame podmienky ako  udržať  fyzický  a psychický zdravotný stav prijímateľov  sociálnej služby, podporujeme  a 

           posilňujeme ich schopnosti, zručnosti a vedomosti so   zameraním na podporu a rozvoj ich individuálnych potrieb

  • intenzívnou komunikáciou so zamestnancami zabezpečujeme ich účasť na ďalšom rozvoji zariadenia
  • aby sme mohli neustále zabezpečovať skvalitňovanie poskytovaných služieb   zabezpečujeme  pre našich zamestnancov

           odborné  školenia

  • pre prijímateľov sociálnych služieb a pre zamestnancov zabezpečujeme prostredie, ktoré spĺňa najvyššie štandardy 

V Chanave 1.6.2023         

                                                                                                                              

                                                                                                                                   Mgr. Eva Juhászová

     riaditeľka